kartofler kartofler kartofler

Opkrævning af afgifter

Kartoffelafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 6. februar 2020.

 

Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne. Til finansiering af støttede projekter opkræver Kartoffelafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler, jf. nr. 1813 af 4. december 2020.

Indberetningsskemaet findes her.

 

Afgiftspligten påhviler:

 1. Virksomheder (sorterevirksomheder), der sorterer eller pakker læggekartofler og spisekartofler, jf. § 3 nr. 1. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges. Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg.

 2. Virksomheder og kartoffelavlere (engrosvirksomheder), der sælger industri- og spisekartofler, der ikke forarbejdes i Danmark, jf. § 3 nr. 2. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges til en udenlandsk modtager, medmindre afgiften allerede er pålagt en virksomhed i medfør af § 3 nr. 1. Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg.

 3. Forarbejdningsvirksomheder, som anvender kartofler af dansk avl til industriel forarbejdning i Danmark.
  Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg.
   
 4. Fysiske eller juridiske personer (stalddørssælgere), der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, direkte til forbrugeren eller detailhandlen, jf. § 3 nr. 4.
  Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg.
    

For så vidt angår produktion, som er påbegyndt i 2021 og senere, er der sket en ensretning af periodiseringen af afgifter, så alle fire kategorier opgør deres produktion fra 1. juli til 30. juni følgende år, med indberetningsfrist den 10. september. 

Du kan læse mere om hvordan afgiften opgøres årligt samt frister og perioder til venstre.