kartofler kartofler kartofler

Opkrævning af afgiften

Kartoffelafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 6. februar 2020.

 

Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne. Til finansiering af støttede projekter opkræver Kartoffelafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler, jf. nr. 1813 af 4. december 2020.

 

Afgiftspligten påhviler:

 1. Virksomheder (sorterevirksomheder), der sorterer eller pakker læggekartofler og spisekartofler, jf. § 3 nr. 1. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges. Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. januar 2020.

 2. Virksomheder og kartoffelavlere (engrosvirksomheder), der sælger industri- og spisekartofler, der ikke forarbejdes i Danmark, jf. § 3 nr. 2. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges til en udenlandsk modtager, medmindre afgiften allerede er pålagt en virksomhed i medfør af § 3 nr. 1. Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. januar 2020.

 3. Forarbejdningsvirksomheder, som anvender kartofler af dansk avl til industriel forarbejdning i Danmark.
  Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. juli 2020.
   
 4. Fysiske eller juridiske personer (stalddørssælgere), der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, direkte til forbrugeren eller detailhandlen, jf. § 3 nr. 4.
  Afgiften udgør 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. januar 2020.
    

For så vidt angår produktion, som er påbegyndt i 2021 og senere, er der udstedt en ny bekendtgørelse nr. 1813 af 4/12-2020, som medfører ensretning af periodiseringen af afgifter, så alle fire kategorier opgør deres produktion fra 1. juli til 30. juni følgende år, med indberetningsfrist den 10. september. Derfor skal gruppe 1-, 2- og 4-virksomhederne i foråret 2021 indberette deres produktion i 2020, og i efteråret 2021 indberette deres produktion for 1. halvår 2021.

Du kan læse mere om hvordan afgiften opgøres årligt samt frister og perioder til venstre.