Om fonden

Generelt

Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelbranchens udvikling og konkurrenceevne. Fonden blev stiftet med henblik på at sikre en stabil fremtidig finansiering af aktiviteter, der støtter dette formål, og som med fordel kan løftes i fællesskab. Fonden er således en videreføring af andelsbevægelsens grundtanke, som er bredt anerkendt som en effektiv metode til at sikre finansiering af fælles aktiviteter. Fonden tilvejebringer sine midler gennem opkrævning af en afgift ved salg af kartofler. 
Fonden ledes af en bestyrelse, som har ansvaret for, at forvaltningen af midler sker i overensstemmelse med loven. Bestyrelsen består af seks personer, som er udpeget af miljø- og fødevareministeren for fire år ad gangen. Fire medlemmer er udpeget efter indstilling fra erhvervets organisationer (og er ofte selv landmænd), og to medlemmer er udpeget efter indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Danmarks Frie Forskningsfond. Se hvem der sidder i bestyrelsen her.

Det er bestyrelsen, der fastsætter fondens strategi og tildelingskriterier, og med udgangspunkt heri vurderer, hvilke projekter der skal modtage støtte. Strategien inkl. tildelingskriterier er frit tilgængelig, så ansøgere på forhånd kan vurdere, om et projekt kan modtage støtte. Fondens seneste strategi kan findes her.
 
Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med fonden, og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det overordnede ansvar for tilskudsordningen. Det betyder, at fondens årlige budget og regnskab skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, som også fører kontrol med, at fonden lever op til lovgivningen, herunder landbrugsstøtteloven med tilhørende bekendtgørelser. Landbrugsstyrelsen udarbejder desuden en årlig rapport om det samlede fondssystem til Folketinget. Rapporterne kan findes her

Hvad kan fonden støtte?

Kartoffelafgiftsfonden kan yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.

Nyttevirkningen af projekterne skal komme landmændene bredt til gavn. Det betyder blandt andet, at:

  • alle forskningsresultater skal lægges åbent frem til fri afbenyttelse
  • markedsføringsaktiviteter skal komme alle eller en betydelig del af landmændene til gavn
  • rådgivningstilbud skal være tilgængelige for alle relevante producenter.

Der kan kun ydes tilskud svarende til nødvendige, konkrete og dokumenterede udgifter, som er forbundet med projektet. Derfor er ansøgerne blandt andet forpligtet til at levere et detaljeret budget sammen med ansøgningen, og til at levere et tilskudsregnskab efter projektets afslutning.

Hvem kan modtage tilskud?

Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder.

Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inkl. den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bredt til gavn.

Fonden yder ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det sjældent relevant for private virksomheder at søge midler til fx udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Hvor kommer midlerne fra?

Hver gang der bliver solgt eller eksporteret kartofler, der er produceret i Danmark opkræver fonden en såkaldt ’produktionsafgift’. Beløbets størrelse fastsættes af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse. Fonden søger desuden hvert år om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. De samlede indtægter anvendes til at støtte de projekter, som fondens bestyrelse giver tilsagn til.

I fondens budgetter og regnskaber, som findes her, kan man se den gældende sats for produktionsafgiften samt fordelingen mellem indtægter fra henholdsvis afgifter og tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Yderligere oplysninger om produktionsafgiften kan ligeledes findes på denne side, hvor også skemaer til indberetning heraf, givne frister m.m. er tilgængelige.

Fondens administration

I henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning om varetagelsen af fondens administration. På den baggrund har fonden indgået aftale med Landbrug & Fødevarer om, at Landbrug & Fødevarer forestår fondens daglige, administrative ledelse og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver. Dette omfatter de praktiske aspekter af fondens drift samt sikringen af en korrekt forvaltning af fonden i henhold til gældende lovgivning. Administrationen tager således ikke del i den faglige vurdering af projekterne.