lilla fin blomst

Forarbejdningsvirksomheder i Danmark

Ad. 4 Forarbejdningsvirksomheder i Danmark, jf. § 7

  • Der skal udarbejdes en opgørelse over køb, salg og anden anvendelse af kartofler for perioden 1. juli – 30. juni.

  • Opgørelsen skal sendes til fonden senest den 10. september.

  • Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis afgiftsgrundlaget overstiger 20.000 hkg. 

  • Hvis afgiftsbeløbet er på 100 kr. eller derunder, opkræves beløbet ikke.

 

Skema til brug for udarbejdelse af opgørelsen for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021 kan downloades her.

Standardrevisionserklæring for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 kan downloades her.

Kravene til den godkendte revisor eller en uafhængig økonomi- og regnskabssagkyndig konsulents attestation fremgår af gældende bekendtgørelses § 7, stk. 3 og 4. Det bemærkes i den forbindelse, at den godkendte revisor eller den uafhængige økonomi- og regnskabskyndige konsulent skal afgive erklæringen/attestationen på et skema som er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Tilsyn med fonde - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)

Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.