traktor

Afrapportering af tilskud fra fonden i 2018

Alle tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering for det gennemførte projekt. Hertil er der udarbejdet skemaer, som skal anvendes.

 

Faglig afrapportering

Formålet med den faglige afrapportering er at få viden om, hvorvidt de planlagte aktiviteter er gennemført, og om projektet således har nået de mål, som blev anført i ansøgningen. 

Der skal afleveres faglige afrapporteringer for hvert enkelt projekt. Vejledning kan hentes her.

Fristen for indsendelse per mail er 12. marts 2019.

 

Tilskudsregnskab

Der skal afleveres et revisorpåtegnet tilskudsregnskab bestående af ledelsespåtegning, revisionserklæring og -beretning samt selve tilskudsregnskabet med specifikationer for de enkelte projekter. 

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.    

  • Skabelonen i Word kan hentes her.
  • Projektøkonomiskemaet i Excel kan hentes her.

Tilskudsregnskabet skal sendes senest den 12. marts 2019 pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@kartoffelafgiftsfonden.dk  

Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsning være høj, så teksten fremstår tydeligt.

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab.

 

Revision

Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om påtegning af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

For så vidt angår revisionen kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde vejledning her.

 

Kontaktperson

Kontaktperson:
Mikkel Kay Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: 33 39 43 29

 

 

 

Fondens lovgrundlag

Klik her for at gå til fondens lovgrundlag