well so

Afrapportering af tilskud fra fonden i 2017

Alle Kartoffelafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes. Afrapporteringer består konkret af to dele: 

  • Et samlet tilskudsregnskab for 2017 bestående af ledelses- og revisionserklæring, korte beretninger samt tilskudsregnskaber med specifikationer for de enkelte projekter. Skema kan hentes her: Regnskabsskabelon og projektøkonomiskema (Skemaet skal anvendes). 
  • Faglige afrapporteringer for hvert projekt. Vejledning til faglig afrapportering kan hentes her

Såvel tilskudsregnskab som faglig afrapportering skal indsendes pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@lf.dk senest den 12. marts 2018. 

Såfremt de faglige afrapporteringer fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word.

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

For så vidt angår revisionen kan ansøger og ansøgers revisor finde vejledning her.

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk