well so

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016

Alle Kartoffelafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes. Afrapporteringer konkret af to dele: 

  • Et samlet tilskudsregnskab for 2016 bestående af ledelses- og revisionserklæring, korte beretninger samt tilskudsregnskaber med specifikationer for de enkelte projekter. Skema kan hentes her (Skemaet skal anvendes). 

    Nyt skema for tilskudsregnskaber af 1. februar 2017 kan hentes her. 
  • Faglige afrapporteringer for hvert projekt. Vejledning til faglig afrapportering kan hentes her

Såvel tilskudsregnskab som faglig afrapportering skal indsendes pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@lf.dk senest den 10. marts 2017. 

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet (administrationsbekendtgørelsen). Selvom bekendtgørelsen pr. 1. januar 2017 er afløst af bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet, gælder den fortsat for projekter gennemført i 2016, jf. § 28, stk. 3 i den nye bekendtgørelse.

Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Såfremt de faglige afrapporteringer fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word.

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i gældende bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.

For så vidt angår revisionen kan ansøger og ansøgers revisor finde vejledning her.

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk