well so

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2015

Fonden anvender for 2015 en model for afrapportering, som består af to dele: 

  • Et samlet tilskudsregnskab for 2015 bestående af ledelses- og revisionserklæring, korte beretninger samt tilskudsregnskaber med specifikationer for de enkelte projekter. Skema kan hentes her.  
  • Faglige afrapporteringer for hvert enkelt projekt. Vejledning kan hentes her. 

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i gældende bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.

Tilskudsregnskabet skal indsendes i underskrevet eksemplar pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@lf.dk senest den 18. marts 2016. Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab i 10 år. 

De faglige afrapporteringer skal ligeledes indsendes pr. mail senest den 18. marts 2016.

Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Såfremt de faglige afrapporteringer fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word.

Revision

Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautorisret eller registreret revisor.

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om påtegning af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

For så vidt angår revisionen kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde vejledning her.

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk