Faglige afrapporteringer fra 2019 projekter

Landbrug & Fødevarer, SEGES 

Forskning og forsøg: 

1.Mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler

2. Optimeret fosforudnyttelse i stivelses- og spisekartofler 

3. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler

4. Forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

5. Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler

6. Alternativer til nedvisning med diquat

7. Bekæmpelse af spildkartofler

8. Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler 

9. Placeret gødskning og vækstimuleringsmidler i økologiske kartofler

10. Sorter til brug i økologisk produktion af stivelseskartofler

Rådgivning: 

11. Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning

Sygdomsbekæmpelse: 

12.Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler

Sygdomsforebyggelse: 

13. Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus

 

KMC

Forskning og forsøg:

14. Afprøvning af sorter med stigende kvælstofniveau til stivelse, pulver og flakes til industrielt brug

15. Bedre skimmelresistens i danske kartoffelsorter med DNA-fri CRISPR

16. Vandingsoverblik

17. Kvælstof kaliumforhold til stivelseskartofler

18. Delt gødskning 

19. Jordprøve undersøgelser af henfaldstiden for brok sporangier i marker hvor der fundet kartoffelbrok

 

Danespo 

Forskning og forsøg: 

20. Avanceret forædling på diploid niveau

21. Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

22. Genbank for kartofler

 

AKV Langholt 

Forskning og forsøg: 

23. Forbedret kvælstofudnyttelse i kartoffelavl

24. Optimeret kali- og magnesiumgødskning ved brug af protamylasse

25. Lagring af melkartofler

26. Nye sygdomme i kartofler 

 

Aalborg Universitet 

Forskning og forsøg:

27. IMPACT - Udvikling af ny genotyping teknologi for genetisk diverse afgrøder som kartoffel

28. Detektion og kvantificering af kartoffelcystenematoder fra jordprøver direkte ved DNA sekventering 

29. MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource for fremtiden

 

Aarhus Universitet 

Forskning og forsøg: 

30. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

31. Alternative plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af kartoffelskimmel 

 

Københavns Universitet 

Forskning og Forsøg: 

32. Diagnosticering af kartoffelplantens fosfor (P) status direkte i marken og optimering af metode til akut afhjælpning af P mangel ved bladgødskning

 

TystofteFonden

Forskning og forsøg: 

33. Faciliteter til den danske kerneplantesamling af kartofler, samt opformering af kerneplanter til produktion af miniknolde.

 

Madkulturen

Afsætningsfremme:

34. Fremtidens kartofler til fremtidens forbrugere

 

Danmarks Kartoffelråd 

Forskning og forsøg: 

35. Kartoffelprisen 2019 ( Nu projekt hos Food Innovation House, projekt 44 ) 

36. Årsmøde for Danmarks Kartoffel Råd

37. Valdemars Dag (Den store ældrefest) for Danmarks Kartoffel Råd

38. DM i tidlig kartoffeldyrkning for Danmarks Kartoffel Råd

39. DM i kartoffeldyrkning for Skolehaver

 

Frugtformidlingen

Afsætningsfremme: 

40. Klimakartoflen rykker ud til klimakampen

 

LMO Samsø 

Forskning og forsøg: 

41. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter på Samsø via udbytteforsøg

Danske Kartofler 

Sygdomsforebyggelse: 

42. Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdommene ring- og brunbakteriose 

Afsætningsfremme: 

43. Informations- og PR-kampagne 

 

Food Innovation House 

Afsætningsfremme 

44. Kartoffelprisen 2019 ( Tidl. Hos Danmarks Kartoffelråd projekt 35)

 

Økologiske Landsforening 

Rådgivning: 

45. Topkvalitet i økologiske spisekartofler