Faglige afrapporteringer fra 2018 projekter

Landbrug & Fødevarer, SEGES

 

Forskning og forsøg:

1. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler

2. Optimeret fosforudnyttelse i stivelses- og spisekartofler

3. Gødskning med fosfor på arealer grundgødet med gylle

4. Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler

5. Bekæmpelse af spildkartofler

6. Alternativer til nedvisning med diquat

7. Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler

8. Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler

 

Rådgivning:

9. Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning

 

Sygdomsbekæmpelse:

10. Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler

 

Sygdomsforebyggelse:

11. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel

 

Danske Kartofler

 

Afsætningsfremme:

12. Informations- og pr-aktiviteter om spisekartofler

 

KMC

 

Forskning og forsøg:

13. Afprøvning af sorter til stivelse, økologisk stivelse og til pulver og flakes til industrielt brug

14. Delt gødskning

15. Jordprøve undersøgelser af henfaldstiden for brok sporangier i marker hvor der fundet kartoffelbrok

 

Danespo

 

Forskning og forsøg:

16. Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

17. Resistens mod brok (Synchytrium endobioticum). Kortlægning af gener, udvikling af brugbare markører og søgning efter ny resistens

18. Genbank for kartofler

  

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

19. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

20. Energibesparende LED lamper til effektivisering af kartoffelforædling

21. Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel

22. Bekæmpelse af skimmel i nye resistente stivelsessorter

 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

23. Optimeret gødskning af melkartofler

24. Udnyttelse af kali i Protamylasse og Patentkali

25. Nye sygdomme i dansk kartoffelavl 2018

26. Tildeling af magnesium ved gødskning af stivelseskartofler

27. Lagring af melkartofler

28. OnFarm forsøg 2018

 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

29. Helt nye stivelseskartofler genereret ved Præcis Genom-Editering

 

Aalborg Universitet

 

Forskning og forsøg:

30. IMPACT - Udvikling af ny genotyping teknologi for genetisk diverse afgrøder som kartoffel

  

Madkulturen

 

Afsætningsfremme:

31. Fremtidens kartofler til fremtidens forbrugere

 

Danmarks Kartoffelråd

 

Afsætningsfremme:

32. Årsmøde for Danmarks Kartoffel Råd

33. Omlægning af Danmarks Kartoffel Råds hjemmeside

34. Valdemars Dag (Den store ældrefest) for Danmarks Kartoffel Råd

35. DM i tidlig kartoffeldyrkning for Danmarks Kartoffel Råd

36. Oprettelse af danmarksmesterskab i kartoffeldyrkning for Skolehaver

 

LMO Samsø

 

Forskning og forsøg:

37. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter på Samsø via udbytteforsøg med og uden plastafdækning

 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

38. Sortsafprøvning med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler

1. Sortsforsøg - spisekartofler

2. Sortsforsøg - baby/salatkartofler

 

Økologisk Landsforening

 

Rådgivning:

39. Topkvalitet i økologiske spisekartofler

 

SLF

 

Forskning og forsøg:

40. Placeret gødskning og vækststimuleringsmiddel til økologiske kartofler

 

Danmarks Kartoffel Museum

 

Afsætningsfremme:

41. Videreudvikling af Danmarks Kartoffel Museum