Faglige afrapporteringer fra 2016 projekter

SEGES P/S

 

Forskning og forsøg:

1. Betydning af delt gødskning, bladgødskning og kamform

2. Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler

3. Afprøvning af sorter til økologisk produktion af spisekartofler

4. Effekt af vækststimuleringsmidler

5. Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler

6. Udbyttemåling på markniveau, del af præcisionsjordbrug

7. Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i Danmark

8. Kartoffelmatch og ny inspiration i kartoffeldyrkningen

9. Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler

 

Rådgivning:

10. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning

 

Sygdomsforebyggelse:

11. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel

 

Sygdomsbekæmpelse:

12. Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler

 

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

13. Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

14. Forædling for Mop-top og Rattleresistens

15. Kortlægning og udnyttelse af en markør for resistens mod Globodera Pallida

16. Genbank for kartofler

17. Resistens mod brok

18. Markører for skimmelresistens

 

KMC

 

Forskning og forsøg:

20. Melsortsforsøg - afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion

21. Test af broksorter og kvælstofoptimum i stivelseskartofler

22. Videreudvikling af www.kartoffeludbytte.dk

23. Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler

24. Forhold mellem næringsstoffer K og Mg i stivelseskartofler

26. Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder

 

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

27. Bekæmpelse af Alternaria i kartofler

28. Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens

29. Bladlus i læggekartofler - en opdatering af varslingssystem

 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

30. Fritlevende nematoder- dyrkningsstrategi for at reducere skader

31. Bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis

32. Nye sygdomme i dansk kartoffelavl

33. Beskadigelse af melkartofler ved nye optagerteknikker

34. Begrænsning af sortben og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

35. N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter

36. Reduceret N-optimum ved delt gødskning

 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

37. Helt nye stivelseskartofler genereret ved Præcis Genom-Editering

 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

38. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler

      1. Sortsforsøg - spisekartofler

      2. Sortsforsøg - baby/salatkartofler

39. Udbredelse og betydning af bladplet

40. Praktisk anvendelse af nitratmålinger på bedriftsniveau

 

Danmarks Kartoffelråd

 

Afsætningsfremme:

41. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre

43. DM i tidlig fremavl af kartofler

 

LMO Samsø

 

Forskning og forsøg:

45. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter via udbytte-forsøg med og uden plastdækning

 

Aalborg Universitet

 

Forskning og forsøg:

46. Validering og evaluering af forædlingsmarkører for Globodera pallida, hvid cystenematode

47. Vedligeholdelse af MASPot populationen som genetisk ressource for fremtidige forskningsprojekter og forædling af kartofler

 

Kold College

 

Afsætningsfremme:

48. Kartoffelprisen og Kartoffelfestival

49. Promovering af kartofler ved Danmarks Kartoffelråds årsmøde

 

Carl Heiselberg

 

Forskning og forsøg:

50. Optimering af Protamylasse