Faglige afrapporteringer fra 2015 projekter

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

 

1. Markører for brokresistens i kartofler

2. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører

3. Markør for pallida resistens

4. Forældrelinier med Mop-top og Rattleresistens

5. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold.

6. Resistens mod brok

7. Rodudvikling i kartofler, afprøvning af metode

8. Datamining i forædlingsdata

 

SEGES P/S

 

Forskning og forsøg:

 

9. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning

10. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning

11. Afprøvning af sorter til økologisk produktion af spisekartofler

12. Effekt af vækststimuleringsmidler til spisekartofler

13. Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler

14. Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler

15. Udbyttemåling på markniveau, del af præcisionsjordbrug

 

Sygdomsforebyggelse:

 

16. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel

 

Sygdomsbekæmpelse:

 

17. Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler

 

KMC

 

Forskning og forsøg:

 

18. Sortsforsøg med stivelseskartofler

19. Business check - stivelse og pulverkartofler

20. Test af brokresistente sorter

21. Test af udbytteforskelle i certificeringsklasser af læggekartofler

22. Forhold mellem næringsstoffer K og Mg i stivelseskartofler

23. Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler

24. Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder

25. Strategier med organisk gødning og Protamylasse

26. Undersøgelse af udbytte ved forskellige rækkeafstande

 

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

 

27. Bekæmpelse af Alternaria i kartofler

28. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel

29. Bladlus i læggekartofler-en opdatering af varslingssystem

30. Kortlægning af andre kartoffelvira end Y og Blr

 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

 

31. Bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis

32. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

33. Optimalt forårskoncept ved avl af industrikartofler

34. Beskadigelse af melkartofler ved nye optagerteknikker

35. Begrænsning af sortben og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

36. Business check i stivelseskartofler for 2014

37. N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter

 

Andels-Kartoffelmelsfabrikken-Sønderjylland

 

Produktudvikling:

 

38. Produktion af protein og protamylasse på oplagret kartoffelfrugtsaft

 

LMO

 

Forskning og forsøg:

 

39. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler med og uden plastdække

 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

 

40. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler

     1. Sortsforsøg - spisekartofler

     2. Sortsforsøg - baby/salatkartofler

     3. Chips/pulver/pommes frites sorter

41. Udbredelse og betydning af bladplet

 

Asbjørn & Borgberg

 

Afsætningsfremme:

 

42. Heldig kartoffel, bog

 

Kold college

 

Afsætningsfremme:

 

43. Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter/Kartoffelfestival

 

Aalborg Universitet, Afd. For bioteknologi

 

Forskning og forsøg:

 

44. MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource

 

Danmarks Kartoffel Råd

 

Afsætningsfremme:

 

45. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre

46. DM i tidlig fremavl af kartofler

 

Smagens Dag

 

Afsætningsfremme:

 

47. Smagens Dag

 

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg

 

Sygdomsbekæmpelse:

 

48. Erstatning for angreb af farlige skadegørere